ทีมงานทนายความนายชาติวรุตม์ เต็มพร้อม

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอว่า
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ใบอนุญาตทนายความนายขวัญชาติ สุดานิช

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ใบอนุญาตทนายความนายวิฑูรย์ สิมมา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตทนายความ